Obchodní podmínky


Obchodní podmínky prodeje zboží a služeb společností BINDEMAT a.s.

I. Základní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv a smluv o dílo uzavřených mezi společností BINDEMAT a.s. a jejími zákazníky a tvoří nedílnou součást těchto smluv.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
a) „prodávajícím" nebo „zhotovitelem" společnost BINDEMAT a.s., sídlem Rybářská 365, 735 62 Český Těšín - Mosty, identifikační číslo: 047 96 993, DIČ: CZ04796993, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10789;
b) „kupujícím" nebo „objednatelem" subjekt, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, respektive se zhotovitelem smlouvu o dílo, která odkazuje na tyto obchodní podmínky;
c) „kupní smlouvou" smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli prodávající a kupující, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží, a která odkazuje na tyto obchodní podmínky;
d) „smlouvou o dílo" smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli zhotovitel a objednatel, jejímž předmětem je oprava nebo údržba strojů a částí strojů;
e) „zbožím" movité věci, které jsou předmětem koupě na základě kupní smlouvy.

3. Zvláštní ujednání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Zvláštní ujednání týkající se kupní smlouvy


1. Kupní cena zboží je vždy uvedena bez DPH. Kupní cenou je cena zboží uvedena v aktuálním ceníku prodávajícího.

2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.

3. Cena dopravy zboží do místa dodání činí 100,- Kč bez DPH. Přesáhne-li celková kupní cena zboží částku ve výši 1.500,- Kč bez DPH, poskytuje prodávající dopravu zboží do místa dodání zdarma, a to s využitím dopravce dle svého vlastního výběru.

4. Je-li místo dodání na území Slovenské republiky, činí cena dopravy 4,- EUR bez DPH za jeden balík bez ohledu na výši kupní ceny.

5. Nebude-li dohodnuto jinak, podmínkou předání zboží k přepravě je plná úhrada kupní ceny včetně ceny za dopravu (rozhodný je okamžik připsání peněžité částky ve prospěch bankovního účtu prodávajícího).

6. Bude-li v kupní smlouvě sjednáno, že kupní cena je splatná až po dodání zboží, je prodávající v případě prodlení se zaplacením kupní ceny oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

7. Prodávající vystaví na zboží fakturu s náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy a tuto fakturu doručí kupujícímu elektronicky emailem nebo v listinné podobě při dodání zboží.

8. Prodávající dodá kupujícímu zboží do 3 pracovních dnů ode dne, ve kterém byla uhrazena kupní cena zboží.

9. Nebude-li možné zboží dodat v termínu dle předchozího bodu, je prodávající oprávněn termín dodání přiměřeně prodloužit a zároveň je povinen o tomto kupujícího informovat.

10. Není-li výslovně dohodnuto jinak, prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu 12 měsíců ode dne jeho dodání. Záruka se nevztahuje na použité zboží, není-li i v tomto případě dohodnuto jinak.

11. Práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost může kupující uplatnit pouze písemně, právo volby jednotlivého práva má přitom prodávající.

III. Zvláštní ujednání týkající se smlouvy o dílo


1. Níže specifikované ceny díla jsou uvedeny bez DPH. Cenou díla je cena provedení následující opravy nebo údržby:
a) servisní zásah u zákazníka: 750,- Kč za každou i započatou hodinu
b) servisní zásah u zákazníka - čas na cestě: 250,- Kč za každou i započatou hodinu
c) servisní zásah u zákazníka - cestovní náhrady: 5,50 Kč / km
d) servisní zásah v místě dodavatele: 450,- Kč za každou i započatou hodinu

2. Místem provedení díla je sídlo objednatele; místem provedení díla je sídlo zhotovitele v případech, pokud povaha díla jej neumožní provést v sídle objednatele.

3. Cena díla je splatná dnem uzavření smlouvy o dílo a za uhrazenou se považuje dnem, ve kterém bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele. Nebude-li cena díla uhrazena do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo, smlouva o dílo bez dalšího zaniká.

4. Bude-li ve smlouvě o dílo uvedeno, že cena díla je splatná v jiném okamžiku než podle předchozího bodu, je zhotovitel v případě prodlení se zaplacením ceny díla oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

5. Zhotovitel vystaví na cenu díla fakturu s náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy a tuto fakturu doručí objednateli elektronicky emailem a v listinné podobě při faktickém provádění prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

6. Práva z vady díla nebo práva ze záruky za jakost, byla-li zhotovitelem poskytnuta, může objednatel uplatnit pouze písemně, právo volby jednotlivého práva má přitom zhotovitel.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Právem rozhodným pro závazkové vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy, respektive smlouvy o dílo, je právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňské úmluvy) se vylučuje.

2. Veškeré informace poskytnuté prodávajícím, respektive zhotovitelem, kupujícímu, respektive objednateli, v souvislosti s uzavřením či plněním kupní smlouvy, respektive smlouvy o dílo, jsou důvěrné a požívají ochrany jako obchodní tajemství. Toto se týká zejména znění smluv samotných, ceníků zboží a oprav a údržby a technických postupů při provádění oprav a údržby.

3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.9.2016.

 

Přihlášení

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Bližší informace o použitých souborech cookie a jak je možné zabránit jejich používání najdete na stránce o ochraně osobních údajůVíce informací.