Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.bindemat.cz

verze 01/2020

I. Základní ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky [dále také jen „OP"] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti BINDEMAT a.s., sídlem Rybářská 365, Mosty, 735 62 Český Těšín, Česká republika, identifikační číslo: 04796993, DIČ: CZ04796993, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 10789, tel.: +420 702117792 e-mail: info@bindemat.cz [dále jen „Prodávající"], právnickým nebo fyzickým osobám, které mají vytvořen dále specifikovaný uživatelský účet a které při uzavření smlouvy jednají v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž samotná koupě se týká jejich podnikatelské činnosti [dále jen „Kupující"]. Společné označení pro Prodávajícího a Kupujícího je „Smluvní strany", popř. „Strany", a jednotlivě „Strana" či „Smluvní strana".

2. Nákup v internetovém obchodu Prodávajícího není umožněn spotřebitelům a ostatním nepodnikatelům.

3. Zbožím se rozumí veškerý sortiment výrobků, produktů a případně služeb, které jsou uvedeny v internetovém obchodu (e-shopu) Prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.bindemat.cz [dále jen „Zboží"].

4. OP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v OP hovoří o „Smlouvě", pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží [dále také jen „Smlouva"].

5. Závazkový vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, OP a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník [dále jen „OZ"]. Vyloučeno je užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňské úmluvy) v případech, ve kterých by se tato případně použila.

6. Odesláním objednávky z internetové adresy www.bindemat.cz [dále také jen „E-shop"] Kupující stvrzuje, že byl seznámen s OP, že s uvedenými podmínkami souhlasí, že je stále podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 OZ a že se uzavíraná Smlouva týká jeho podnikatelské činnosti. OP jsou závazné pouze pro prodej Zboží prostřednictvím E-shopu.

7. OP upravují také práva a povinnosti Smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.bindemat.cz, jakož i další související právní vztahy.

8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.

II. Uživatelský účet


1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu, kterážto registrace bude potvrzena Prodávajícím, může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží [dále jen „Uživatelský účet"]. Registrace je pro Kupující povinná, tudíž Kupující nemůže provádět objednávání Zboží bez registrace, tj. bez vytvořeného Uživatelského účtu.

2. Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné; Prodávající je tak nemá povinnost ověřovat či kontrolovat.

3. Při tvorbě Uživatelského účtu bude příslušná osoba povinna potvrdit, že je podnikatelem, a dále bude muset prohlásit, že veškeré nákupy realizované přes E-shop se budou týkat výhradně její podnikatelské činnosti.

4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Zjistí-li Prodávající, že tento závazek byl ze strany Kupujícího porušen, má právo bez jakékoli náhrady zrušit Uživatelský účet takového Kupujícího a odstoupit od uzavřených a dosud zcela nesplněných Smluv.

5. Prodávající může dále zrušit Uživatelský účet bez jakékoli náhrady zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá (tj. nepřihlásil se na svůj Uživatelský účet v době jednoho roku od posledního přihlášení), či v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli jinou povinnost vyplývající ze Smlouvy.

6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Uzavření Smlouvy


1. Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího v den jejího doručení Prodávajícímu, ledaže Prodávající do pěti pracovních dnů ode dne doručení objednávky odešle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zprávu o tom, že doručenou objednávku neakceptuje, přičemž své rozhodnutí nepřijmout doručenou objednávku nemusí Kupujícímu nijak odůvodňovat.

2. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje: (a) identifikační údaje Kupujícího, a to v rozsahu jméno a příjmení (název/firma), adresa sídla, identifikační číslo, emailová adresa a kontaktní telefonní číslo; (b) identifikaci objednávaného Zboží; (c) požadované množství Zboží; (d) cenu Zboží dle cen Prodávajícího, které jsou zveřejněny v E-shopu. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou . Odesláním objednávky Kupující akceptuje kupní cenu Zboží, jakož i cenu dopravy do místa dodání Zboží.

3. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

4. Po doručení správně vyplněné objednávky bude Kupujícímu zpravidla neprodleně potvrzeno její doručení, a to prostřednictvím automatického e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Vedle tohoto automatického e-mailu potvrzujícího doručení objednávky Prodávajícímu bude Prodávající zasílat Kupujícím e-mail, který bude obsahovat zejména údaje o datu předpokládaného doručení Zboží Kupujícímu. Termín dodání Zboží tedy vždy jednostranně určuje Prodávající, avšak zpravidla bude Zboží v rámci České republiky dodáváno do tří pracovních dnů ode dne uhrazení jeho kupní ceny nebo od uzavření Smlouvy, bude-li cena Zboží hrazena na dobírku. Právo Prodávajícího odmítnout akceptaci obdržené objednávky (viz odst. 1 tohoto článku OP) tímto není dotčeno.

5. Přestože Prodávající má právo neakceptovat objednávku Kupujícího i bez uvedení důvodu, Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část zejména v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv). V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část, objednávka nebyla Prodávajícím akceptována a Kupující nemá vůči Prodávajícímu splatný dluh, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 14 dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě nebo bude podána poštovní poukázka.

IV. Dodání zboží


1. Prodávající dodá Zboží do sídla Kupujícího nebo do jiného místa uvedeného Kupujícím v objednávce, které se nachází na území České republiky. Kupující může jako místo dodání zvolit i jiné místo v rámci Evropy, avšak v takovém případě musí Kupující vždy akceptovat výši ceny dopravy Zboží do místa dodání, kterou Kupujícímu Prodávající oznámí, pokud tato cena nevyplývá z těchto OP (viz např. odst. 3 tohoto článku OP).

2. Cena dopravy Zboží do místa dodání, které je na území České republiky, činí 100,- Kč bez DPH. Přesáhne-li celková kupní cena Zboží částku ve výši 2.000,- Kč bez DPH, poskytuje prodávající dopravu Zboží do místa dodání, které je na území České republiky zdarma. Dopravce, který bude realizovat dodávky Zboží, vždy určuje Prodávající.

3. Je-li místo dodání na území Slovenské republiky, činí cena dopravy 4,- EUR bez DPH za jeden balík bez ohledu na výši kupní ceny dodávaného Zboží.

4. Nebude-li dohodnuto jinak, podmínkou předání Zboží k přepravě je plná úhrada kupní ceny včetně ceny za dopravu (rozhodný je okamžik připsání peněžité částky ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího).

5. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím. Kupující bere na vědomí, že dodací doby počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše sjednané kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího, nebyl-li dohodnut jiný způsob úhrady kupní ceny Zboží. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci), přičemž o těchto skutečnostech se zavazuje Kupujícího bezodkladně informovat některým z prostředků komunikace na dálku.

6. Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu.

7. Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem, příp. podpisem svého oprávněného zástupce. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti předávající osoby prohlédnout neporušenost balení (zásilky), přičemž bude-li balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o případných vadách Zboží zjištěných při jeho dodání. Kupující je za účelem ověření oprávněnosti převzít Zboží povinen předávající osobě prokázat svou totožnost.

8. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením jeho kupní ceny.

9. V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s vrácením nepřevzatého Zboží Prodávajícímu nebo spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy budou Kupujícímu dodatečně účtovány.

10. Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a/nebo cena dopravy. Prodávající je dále oprávněn nedodat Kupujícímu zakoupené Zboží, pokud je Kupující v prodlení se splněním jakéhokoli dluhu vůči Prodávajícímu.

V. Kupní cena a platební podmínky


1. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za objednané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, jakož i cenu případné dobírky, nevyplývá-li z těchto OP jinak.

2. V případě, že z E-shopu nebude zřejmé, zda se jedná o kupní cenu Zboží s či bez DPH, platí, že se jedná o kupní cenu Zboží bez DPH.

3. Změny cen Zboží nebo dopravy jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno nebo nestanoví-li právní předpisy (např. v případě změny sazby DPH) jinak. Změna cen je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím výslovně stanoveno jinak.

4. Nebude-li sjednáno jinak, kupní cena je splatná ve lhůtě 10 dnů od uzavření Smlouvy.

5. Kupující není oprávněn na kupní cenu jednostranně započítávat jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky vůči Prodávajícímu.

6. Kupující se zavazuje v případě prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého plnění vyplývajícího ze Smlouvy uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Právo na náhradu škody a i jiná práva Prodávajícího pro případ prodlení Kupujícího tímto nejsou dotčena.

7. Prodávající vystaví k zakoupenému Zboží fakturu s náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy a tuto fakturu doručí Kupujícímu elektronicky emailem nebo v listinné podobě při dodání zboží.

VI. Práva z vadného plnění


1. Není-li v E-shopu uvedeno nebo mezi Stranami výslovně dohodnuto jinak, Prodávající poskytuje na Zboží záruku za jakost po dobu 12 měsíců ode dne jeho dodání. Záruka se neposkytuje na použité Zboží, není-li i v tomto případě dohodnuto jinak.

2. Odpovědnost Prodávajícího se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.

3. Plnil-li Prodávající vadně, Kupující má právo pouze na odstranění vady opravou Zboží nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující pouze právo na přiměřenou slevu.

5. Práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost může kupující uplatnit pouze písemně.

6. Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

7. Neoznámil-li Kupující vadu nejpozději do dvou pracovních dnů poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající a také soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena do dvou pracovních dnů poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po předání Zboží Kupujícímu.

8. Místo pro předání reklamovaného Zboží (např. za účelem posouzení oprávněnosti vady), způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena (resp. jaké právo z vadného plnění bude realizováno), a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje sám Prodávající.

9. Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací, nejméně však částku 250,- Kč bez DPH.

10. Veškeré obrázky a ilustrace Zboží se mohou fakticky lišit od skutečného vzhledu Zboží, což nemá vliv na uváděné užitné vlastnosti Zboží a tyto odlišnosti tak nelze považovat za vadu Zboží. Prodávající v této souvislosti prohlašuje, že vynakládá maximální snahu, aby tyto obrázky a ilustrace co nejvíce odpovídaly skutečnému vzhledu Zboží.

VII. Závěrečná ustanovení


1. Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty.

2. Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním OP.

3. Veškeré informace poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti s uzavřením či plněním Smlouvy jsou důvěrné a požívají ochrany jako obchodní tajemství, nejsou-li tyto informace zveřejněny Prodávajícím

4. Tyto OP jsou účinné od 2. 3. 2020.

BINDEMAT a.s.


Obchodní podmínky prodeje zboží a služeb společností BINDEMAT a.s.

I. Základní ustanovení


1. Tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti vyplývající z kupních smluv a smluv o dílo uzavřených mezi společností BINDEMAT a.s. a jejími zákazníky a tvoří nedílnou součást těchto smluv.

2. Pro účely těchto obchodních podmínek se rozumí:
a) „prodávajícím" nebo „zhotovitelem" společnost BINDEMAT a.s., sídlem Rybářská 365, 735 62 Český Těšín - Mosty, identifikační číslo: 047 96 993, DIČ: CZ04796993, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 10789;
b) „kupujícím" nebo „objednatelem" subjekt, který uzavřel s prodávajícím kupní smlouvu, respektive se zhotovitelem smlouvu o dílo, která odkazuje na tyto obchodní podmínky;
c) „kupní smlouvou" smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli prodávající a kupující, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží, a která odkazuje na tyto obchodní podmínky;
d) „smlouvou o dílo" smlouva, kterou mezi sebou uzavřeli zhotovitel a objednatel, jejímž předmětem je oprava nebo údržba strojů a částí strojů;
e) „zbožím" movité věci, které jsou předmětem koupě na základě kupní smlouvy.

3. Zvláštní ujednání kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Zvláštní ujednání týkající se kupní smlouvy


1. Kupní cena zboží je vždy uvedena bez DPH. Kupní cenou je cena zboží uvedena v aktuálním ceníku prodávajícího.

2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.

3. Cena dopravy zboží do místa dodání činí 100,- Kč bez DPH. Přesáhne-li celková kupní cena zboží částku ve výši 2.000,- Kč bez DPH, poskytuje prodávající dopravu zboží do místa dodání zdarma, a to s využitím dopravce dle svého vlastního výběru.

4. Je-li místo dodání na území Slovenské republiky, činí cena dopravy 4,- EUR bez DPH za jeden balík bez ohledu na výši kupní ceny.

5. Nebude-li dohodnuto jinak, podmínkou předání zboží k přepravě je plná úhrada kupní ceny včetně ceny za dopravu (rozhodný je okamžik připsání peněžité částky ve prospěch bankovního účtu prodávajícího). Bude-li dohodnuta úhrada kupní ceny tzv. na dobírku, kupující uhradí i cenu této dobírky, a to ve výši 20,- Kč bez DPH.

6. Bude-li v kupní smlouvě sjednáno, že kupní cena je splatná až po dodání zboží, je prodávající v případě prodlení se zaplacením kupní ceny oprávněn požadovat po kupujícím úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

7. Prodávající vystaví na zboží fakturu s náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy a tuto fakturu doručí kupujícímu elektronicky emailem nebo v listinné podobě při dodání zboží.

8. Prodávající dodá kupujícímu zboží do 3 pracovních dnů ode dne, ve kterém byla uhrazena kupní cena zboží.

9. Nebude-li možné zboží dodat v termínu dle předchozího bodu, je prodávající oprávněn termín dodání přiměřeně prodloužit a zároveň je povinen o tomto kupujícího informovat.

10. Není-li výslovně dohodnuto jinak, prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu 12 měsíců ode dne jeho dodání. Záruka se nevztahuje na použité zboží, není-li i v tomto případě dohodnuto jinak.

11. Práva z vadného plnění nebo práva ze záruky za jakost může kupující uplatnit pouze písemně, právo volby jednotlivého práva má přitom prodávající.

III. Zvláštní ujednání týkající se smlouvy o dílo


1. Níže specifikované ceny díla jsou uvedeny bez DPH. Cenou díla je cena provedení následující opravy nebo údržby:
a) servisní zásah u zákazníka: 750,- Kč za každou i započatou hodinu
b) servisní zásah u zákazníka - čas na cestě: 250,- Kč za každou i započatou hodinu
c) servisní zásah u zákazníka - cestovní náhrady: 5,50 Kč / km
d) servisní zásah v místě dodavatele: 450,- Kč za každou i započatou hodinu

2. Místem provedení díla je sídlo objednatele; místem provedení díla je sídlo zhotovitele v případech, pokud povaha díla jej neumožní provést v sídle objednatele.

3. Cena díla je splatná dnem uzavření smlouvy o dílo a za uhrazenou se považuje dnem, ve kterém bude příslušná částka připsána na účet zhotovitele. Nebude-li cena díla uhrazena do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo, smlouva o dílo bez dalšího zaniká.

4. Bude-li ve smlouvě o dílo uvedeno, že cena díla je splatná v jiném okamžiku než podle předchozího bodu, je zhotovitel v případě prodlení se zaplacením ceny díla oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

5. Zhotovitel vystaví na cenu díla fakturu s náležitostmi stanovenými příslušnými právními předpisy a tuto fakturu doručí objednateli elektronicky emailem a v listinné podobě při faktickém provádění prací, které jsou předmětem smlouvy o dílo.

6. Práva z vady díla nebo práva ze záruky za jakost, byla-li zhotovitelem poskytnuta, může objednatel uplatnit pouze písemně, právo volby jednotlivého práva má přitom zhotovitel.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Právem rozhodným pro závazkové vztahy vzniklé na základě kupní smlouvy, respektive smlouvy o dílo, je právo České republiky. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (tzv. Vídeňské úmluvy) se vylučuje.

2. Veškeré informace poskytnuté prodávajícím, respektive zhotovitelem, kupujícímu, respektive objednateli, v souvislosti s uzavřením či plněním kupní smlouvy, respektive smlouvy o dílo, jsou důvěrné a požívají ochrany jako obchodní tajemství. Toto se týká zejména znění smluv samotných, ceníků zboží a oprav a údržby a technických postupů při provádění oprav a údržby.

3. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 2.3.2020.